اخبار اليمن | مفاجأة صادمة يطلقها عيدروس الزبيدي بشأن الجنوب

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
عÙس ÙتاÙØ© عÙاÙات اÙÙجÙس اÙاÙتÙاÙ٠اÙجÙÙب٠بÙÙادة اÙرئÙس عÙدرÙس اÙزÙبÙدÙØ Ùع دÙائر صÙع اÙÙرار اÙعاÙÙÙØ©Ø Ùجاح جÙÙد اÙÙائد ÙÙ Ùضع ÙضÙØ© شعب اÙجÙÙب عÙ٠طاÙÙØ© اÙÙجتÙع اÙدÙÙÙ.

إخترنا لك

0 تعليق